Monotropism

모노트로피즘 연구 검거 (트윗 스레드)

모노트로피즘에 관한 출판 된 작품의 검거.

https://twitter.com/MxOolong/status/1399649740585906176
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649742418808832
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649744822145024
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649746839556103
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649750400614400
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649752900308992
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649754863263748
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649756947705859
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649759535718402
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649761607753732
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649763453177856
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649765579706370
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649768331255812
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649770344534017
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649772533948419
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649774429687808
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649776262692865
https://twitter.com/MxOolong/status/1399649778246557697
https://twitter.com/MxOolong/status/1400041242990366720
https://twitter.com/MxOolong/status/1400559283033546757
https://twitter.com/MxOolong/status/1400735955888361477
https://twitter.com/MxOolong/status/1510167831295537155
https://twitter.com/MxOolong/status/1510168621682774017
https://twitter.com/MxOolong/status/1510170773796921347
https://twitter.com/MxOolong/status/1510175109247610884
https://twitter.com/MxOolong/status/1510176115163336705
https://twitter.com/MxOolong/status/1510180095436238849
https://twitter.com/MxOolong/status/1510181165868724227
https://twitter.com/MxOolong/status/1510187033351831554
https://twitter.com/MxOolong/status/1510188186600976390
https://twitter.com/MxOolong/status/1510189687071293440
https://twitter.com/MxOolong/status/1510270735700447236
https://twitter.com/MxOolong/status/1510601119529111552
https://twitter.com/MxOolong/status/1529485496090611715
https://twitter.com/MxOolong/status/1529505116021264386


Please consider whether an email makes more sense than a public comment!

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

Skip to content